Välkommen till 8-fjordar

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8-fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet(GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 
 
 

Nyheter

2016-12-07 Dags för utvärdering av fiskefria områden

I början av november kallade Havs- och vattenmyndigheten till ett informationsmöte för att presentera preliminär information om utvärdering av fiskefria områden. Inom 8-fjordar är Havstensfjorden med omgivande buffertzoner ett av de fiskefria områden som inrättades på regeringsuppdrag 2010. Syftet med fredningen här är att få tillbaks lokala bottenlevande bestånd av torsk och plattfisk. Resultaten visar ännu ingen mätbar återuppbyggnad av dessa, men däremot visar data från äggtrålning att det fortfarande förekommer torsklek inom 8-fjordarområdet. Bifångstinformation och provfiske från det senaste året visar också att det fortfarande finns stora individer av torsk, dock i låga tätheter. Det lokala piggvarsbeståndet har en låg men relativt stabil förekomst.

Redan i november 2015 arrangerade 8-fjordar ett allmänt informationsmöte, där mycket av denna information om fiskbestånden presenterades. Då, liksom i denna utvärdering, tryckte forskarna på att återetablering av så svaga fiskbestånd måste ses som en långsam process, och att en utvärderingsperiod om sex år är en kort tid för fiskarterna i fråga.

  • Rapporten om slutsatser från utvärdering av fiskefria områden publiceras av Havs- och vattenmyndigheten kring årsskiftet.
  • Underlagsrapporter med information om hur utvärderingen gjorts och vad den resulterade kommer att publiceras av Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) och CERE (Centre of Resource Economics vid SLU och Umeå Universitet).

Håll koll på denna hemsida för mer information.

Mer om fiskefria områden: Fiskeriverket (nu Havs- och vattenmyndigheten) fick regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8-fjordar år 2010. Totalt utgör svenska fiskefria områden 1200 kvadratkilometer eller 0,7 procent av de svenska havsområdena. Syftet med dessa är bland annat att utvärdera hur fiskefria områden kan användas i framtida fiskeförvaltning, samt se vad införandet har för effekter på fiskbestånd, ekologi och ekonomi. 

  

2016-12-05 Småskaliga kustexploatering, bryggor och marinor, påskyndar förlusten av ålgräs

 Louise Eriander vid Göteborgs universitet har nu disputerat med  avhandlingen ”Restoration and management of eelgrass (Zostera marina) on the west coast of Sweden”. Det finns många viktiga detaljer att ta fasta på och jobba vidare med utifrån detta arbete, framförallt att det är av största vikt att skydda de ålgräsängar som finns kvar. Ängarna är bland annat viktiga uppväxtområden för torsk. Läs hela pressmeddelandet här.

 

2016-12-01 Hur ska vi använda och ta hand om havet?

Just nu pågår två större parallella projekt kring denna fråga. På lokal nivå är det ”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” som leds av Göteborgsregionens kommunalförbund:

Läs mer om kustzonsplanering här.

På nationell nivå arbetar Havs- och vattemyndigheten med havsplanering: 

Läs mer  om de första skisserna för havsplaneringen här.

8-fjordar har varit med och bidragit bland annat till förstudien om kustzonsplaneringen. 

 

2016-11-29 Delfinshow utanför Orust Lyssna på inslag i P4 Väst

 

2016-11-21 Kustfiskens återhämtning – vilken påverkan har säl och skarv?

Seminariet gick av stapeln 21 november, tack alla ni som deltog!

Föreläsningar och debatt har filmats och kommer att läggas ut på webblänk. Vi återkommer med mer information när detta är klart. 

Arr: Vattenrådet för Bohuskusten i samarbete med 8-fjordar

 

 Fiska!

Du vet väl att du kan rapportera fångster och bifångster även från hummerfisket i vår dagbok - bra va?
Lär mer om syftet med dagboken samt aktuella fiskeregler här.

 Länk till 8-fjordars fiskedagbok