BIOTOPVÅRD OCH PRAKTISK NATURVÅRD

 

Biotopvård i vattendrag

En biotop är en naturligt avgränsad hemvist för vissa djur och växter, till exempel en bäck. 8-fjordar har jobbat mycket med att restaurera mindre vattendrag i kommunerna. Vi kommer långt med enkla medel som att förbättra bottnar och vattenföring. Detta gynnar öring men även andra djur och växter i dessa miljöer. Den lilla bäcken vid Nösnässkolan är ett fint exempel på ett levande, stadsnära vattendrag där öringen trivs. Lokala fiskevårdsgrupper bildas nu på Orust och i Stenungsund. Kontakta Niclas Åberg om du vill veta mer om detta.

 

  Läs mer om 8-fjordars arbete med fiskevård här

 

Vandringshinder inom 8-fjordar

Vandringshinder kan vara stenblock, klipphällar, gamla dämmen och liknande, som ligger i vattendrag. De hindrar vissa fiskarter, till exempel havsöring och den starkt hotade ålen, att  röra sig mellan hav och sötvatten. För havsöringen är denna vandring helt nödvändigt för fortplantningen, då leken sker i vattendrag. Ålen går upp i vattendrag och sjöar för att växa till. Att gynna stora rovfiskar som dessa ger många positiva miljöeffekter både i vattendragen och ute till havs. Under sommaren och hösten 2016 pågår ett delprojekt där 8-fjordar, i samarbete med Länsstyrelsen sammanställer och prioriterar vilka vandringshinder som behöver åtgärdas inom samtliga fem kommuner. En del av dessa hinder kommer också att åtgärdas inom ramen för projektet, som initierats av 8-fjordar och Sofia Ström, kommunekolog i Uddevalla.

 

  • Delprojektet påbörjades i maj 2016 och ska slutredovisas i november.
  • Det delfinaniseras genom VÅGA-bidrag (Vattenåtgärdsanslaget)

 

Öppna Sund

 I detta projekt har de små sunden till Mjölkeviken och Sundsby kile på Tjörn grävts ur och öppnats upp. På så sätt ökas vattenflödet och sunden syresätts bättre. 

Läs mer här