BIOTOPVÅRD OCH PRAKTISK NATURVÅRD

Vattenupphållande åtgärder/våtmarksprojekt

Sommarens torka 2018 slog hårt mot vattendragen och havsöringen på västkusten. I vattendrag med källsjöar eller grundvattentillförsel producerades öringyngel i stort sett som vanligt, men i andra vattendrag medförde den torra sommaren minskad vattenföring och därmed också minskad öringproduktion. I de vattendrag som blev helt torrlagda slogs havsöringen ut helt. För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande och göra vattenupphållande åtgärder högt upp i vattendragens källområden.

I kommunerna inom 8+fjordarområdet har det påbörjats en kartläggning av vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser som är lämpliga för att återskapa våtmarker och göra andra vattenupphållande åtgärder. Projektet har beviljats LONA-bidrag (stöd till lokala naturvårdsprojekt) på närmare 1,1 miljon kronor för att främst göra en inventering, men även praktiska åtgärder.

Projektet efterlyser nu iakttagelser från allmänheten om hur det ser ut i vattendragen under torra somrar. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.om du har information!

 

Fisken i fokus/Mer fisk i Bäveån

I april 2018 påbörjades projektet "Fisken i fokus" som drivs av Uddevalla kommun i samarbete med 8+fjordar, närings- och föreningsliv. Tanken är att göra Bäveån, som rinner genom Uddevalla, mer tillgänglig för fiskare och andra besökare. Informationsskyltar ska sättas upp i området för att väcka intresse och öka kunskapen om fisken i ån. Man ska också titta på förutsättningarna att skapa en publik laxtrappa vid Strömberget, så att besökare kan följa öringens och laxens vandringar via en undervattenskamera.

Parallellt med "Fisken i fokus" drivs projektet "Mer fisk i Bäveån" som fokuserar på att genomföra åtgärder som ökar fiskbestånden, bland annat genom att ta bort vandringshinder och öka arealen lek- och uppväxtplatser. (Texten är under uppdatering. Mer information kommer inom kort)

 

Biotopvård i vattendrag

En biotop är en naturligt avgränsad hemvist för vissa djur och växter, till exempel en bäck. 8+fjordar har jobbat mycket med att restaurera mindre vattendrag i kommunerna. Vi kommer långt med enkla medel som att förbättra bottnar och vattenföring. Detta gynnar öring men även andra djur och växter i dessa miljöer. Den lilla bäcken vid Nösnässkolan är ett fint exempel på ett levande, stadsnära vattendrag där öringen trivs. Lokala fiskevårdsgrupper har nu bildats på Orust och i Stenungsund. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.om du vill veta mer om detta.

 

  Läs mer om 8+fjordars arbete med fiskevård här

 

Vandringshinder inom 8+fjordar

Vandringshinder kan vara stenblock, klipphällar, gamla dämmen och liknande, som ligger i vattendrag. De hindrar vissa fiskarter, till exempel havsöring och den starkt hotade ålen, att  röra sig mellan hav och sötvatten. För havsöringen är denna vandring helt nödvändigt för fortplantningen, då leken sker i vattendrag. Ålen går upp i vattendrag och sjöar för att växa till. Att gynna stora rovfiskar som dessa ger många positiva miljöeffekter både i vattendragen och ute till havs. Under sommaren och hösten 2016 pågick ett delprojekt där 8+fjordar, i samarbete med Länsstyrelsen sammanställde vilka vandringshinder som finns inom samtliga fem kommuner. En del av dessa hinder har åtgärdats inom ramen för projektet, som initierades av 8+fjordar och Sofia Ström, kommunekolog i Uddevalla. En karta över alla öringförande vattendrag och vattenhinder finns nu hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

  • Delprojektet påbörjades i maj 2016 och avslutades 2017. 8+fjordar jobbar dock vidare med kartläggningen, främst i Uddevalla kommun
  • Det delfinaniseras genom VÅGA-bidrag (Vattenåtgärdsanslaget)

 

Öppna Sund

 I detta projekt har de små sunden till Mjölkeviken och Sundsby kile på Tjörn grävts ur och öppnats upp. På så sätt ökas vattenflödet och sunden syresätts bättre. 

Läs mer här