BIOTOPVÅRD OCH PRAKTISK NATURVÅRD

Vattenupphållande åtgärder/våtmarksprojekt

Sommarens torka år 2018 slog hårt mot vattendragen och havsöringen på västkusten. I vattendrag med källsjöar eller grundvattentillförsel producerades öringyngel i stort sett som vanligt, men i andra vattendrag medförde den torra sommaren minskad vattenföring och därmed också minskad öringproduktion. I de vattendrag som blev helt torrlagda slogs havsöringen ut helt. För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande och göra vattenupphållande åtgärder högt upp i vattendragens källområden.

I kommunerna inom 8+fjordarområdet har det påbörjats en kartläggning av vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser som är lämpliga för att återskapa våtmarker och göra andra vattenupphållande åtgärder. Alla vattendrag i Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla ska inventeras. Inventeringarna är utlagda på konsult och beräknas vara klara hösten 2019.

På Orust, som har kommit längre i sitt arbete, ska man förutom inventeringarna även jobba vidare praktiskt med följande åar: Varekilsån, Kärrebergsån, Hagaån och Strane å.

Syftet med våtmarksprojektet är att:

  • Minska näringstillförseln till havet. De häftiga svängningarna av vatten innebär att det lossnar sediment, vilket i sin tur ökar näringstillförseln 
  • Fylla på grundvattnet
  • Minska risken för översvämningar
  • Förhindra uttorkning och därmed underlätta öringens vandring och lek

  • Projektet finansieras av LONA-bidrag (stöd till lokala naturvårdsprojekt)
  • Sjösatt miljonprojekt för våra våtmarker - artikel i Bohusläningen 23 oktober 2018
     

 

Fisken i fokus/Mer fisk i Bäveån

I april 2018 påbörjades projektet "Fisken i fokus" som drivs av Uddevalla kommun i samarbete med 8+fjordar, närings- och föreningsliv. Tanken är att göra Bäveån, som rinner genom Uddevalla, mer tillgänglig för fiskare och andra besökare. Informationsskyltar ska sättas upp i området för att väcka intresse och öka kunskapen om fisken i ån. Man ska också titta på förutsättningarna att skapa en publik laxtrappa vid Strömberget, så att besökare kan följa öringens och laxens vandringar via en undervattenskamera.

Parallellt med "Fisken i fokus" drivs projektet "Mer fisk i Bäveån" som fokuserar på att genomföra åtgärder som ökar fiskbestånden, bland annat genom att ta bort vandringshinder och öka arealen lek- och uppväxtplatser. 

 

Biotopvård i vattendrag

En biotop är en naturligt avgränsad hemvist för vissa djur och växter, till exempel en bäck. 8+fjordar har jobbat mycket med att restaurera mindre vattendrag i kommunerna. Vi kommer långt med enkla medel som att förbättra bottnar och vattenföring. Detta gynnar öring men även andra djur och växter i dessa miljöer. Den lilla bäcken vid Nösnässkolan är ett fint exempel på ett levande, stadsnära vattendrag där öringen trivs. Lokala fiskevårdsgrupper har nu bildats på Orust och i Stenungsund. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.om du vill veta mer om detta.

 

  Läs mer om 8+fjordars arbete med fiskevård här

 

Vandringshinder inom 8+fjordar

Vandringshinder kan vara stenblock, klipphällar, gamla dämmen och liknande, som ligger i vattendrag. De hindrar vissa fiskarter, till exempel havsöring och den starkt hotade ålen, att  röra sig mellan hav och sötvatten. För havsöringen är denna vandring helt nödvändigt för fortplantningen, då leken sker i vattendrag. Ålen går upp i vattendrag och sjöar för att växa till. Att gynna stora rovfiskar som dessa ger många positiva miljöeffekter både i vattendragen och ute till havs. Under sommaren och hösten 2016 pågick ett delprojekt där 8+fjordar, i samarbete med Länsstyrelsen sammanställde vilka vandringshinder som finns inom samtliga fem kommuner. En del av dessa hinder har åtgärdats inom ramen för projektet, som initierades av 8+fjordar och Sofia Stengavel, kommunekolog i Uddevalla. En karta över alla öringförande vattendrag och vattenhinder finns nu hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

  • Delprojektet påbörjades i maj 2016 och avslutades 2017. 8+fjordar jobbar dock vidare med kartläggningen, främst i Uddevalla kommun
  • Det delfinaniseras genom VÅGA-bidrag (Vattenåtgärdsanslaget)

 

Öppna Sund

 I detta projekt har de små sunden till Mjölkeviken och Sundsby kile på Tjörn grävts ur och öppnats upp. På så sätt ökas vattenflödet och sunden syresätts bättre. 

Läs mer här