MUSSLOR

Små musslor, stor miljönytta

Blåmusslor gör stor nytta för havsmiljön på många sätt. När de samlas i rev och bankar skapas hålrum och strukturer som blir livsmiljöer för andra organismer. Musslor utgör föda för många djur både i och ovan vattnet. De är också mästare på att bidra till klarare vatten eftersom de tar upp plankton och andra partiklar ur vattnet när de äter. En enda blåmussla kan filtrera hela 3-5 liter havsvatten per timme! 

Bestånden minskar - kan vi få tillbaks dem?

En undersökning som gjordes inom Kungälvs kommun 2013 visar på att naturligt förekommande blåmusselbankar har minskat. Orsakerna till detta är inte klarlagda. Under 2015 gjordes en kartering av musselodlingar och naturliga bankar i 8+fjordarområdet. 

Under 2017 påbörjades ett försök att återetablera marina rev och blåmusselbankar. Tanken är att blåmussellarver ska kunna fästa på naturfibernät som placerats ut på väl valda platser inom 8+fjordarområdet. När blåmusslorna växer till sig och tynger ned näten kommer de att sjunka till botten. På så sätt kan nya rev och bankar bildas. Projektet genomförs av Stenungsunds sportfiskeklubb i samarbete med Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöteknik i Väst och Sportfiskarnas regionkontor. Läs mer om projektet här.

En första utvärdering har gjorts och resultatet är lovande. Det blev en mycket god settling av musslor på näten och metoden fortsatte att utvecklas under 2019 med hjälp av LONA-medel (stöd för lokala naturvårdsprojekt). Vi har också fått in IVL Svenska Miljöinstitutet som vetenskaplig rådgivare. Projektet är nu i sitt slutskede och tanken är att gå vidare och testa metoden över större arealer.

 

Fortsatt arbete

8+fjordar vill identifiera områden där det finns kunskapsbrist. Vi vill också samarbeta med musselnäringen för att få deras syn på utvecklingspotential för odlingar likväl som restaurering av minskande naturliga bankar. Vattnen kring Orust och Tjörn är centrala platser för svensk musselodling.