Åtgärder mot fleråriga algmattors negativa påverkan på den marina miljön

Åtgärderna i det här projektet syftar till att förbättra förhållandena för ålgräsängar genom att minska de drivande algmattornas negativa påverkan på havsmiljön. Nya studier har visat att algmattorna har ökat i utbredning sedan 1980-talet och att de kan driva in och täcka planterade ålgräsängar som snabbt dör i brist på syre och ljus. Algmattorna består främst av fleråriga makroalger som exempelvis sågtång, blåstång och kräkel.

I projektet ingår att beskriva algmattornas effekter på miljön, testa metoder för att begränsa dessa och genomföra storskaliga åtgärder i Sälöfjorden, Kungälv och Kalvöfjorden, Orust.

Undervattensstaket kommer att sättas upp för att undersöka om det går att avskärma ett mindre område från drivande algmattor under ett år. Olika skördetekniker av alger (dykning, kratta, trål) kommer även att testas i ett mindre område. Effekterna studeras med drönare och drop-video fram till 2023 då resultaten utvärderas.

Projektet pågår mellan år 2022 – 2025 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, IVL Svenska miljöinstitutet och Sportfiskarna. Projektet finansieras av LOVA (Länsstyrelsens stöd till lokala vattenvårdsprojekt) och Göteborgs universitet.

Fiskevård i Stenungsund

Havsöringen är en stor rovfisk som finns i 8+fjordarområdet. Den leker i vattendragen under hösten och lägger den befruktade rommen i lekgropar på strömsatta sträckor. Men havsöringens möjlighet att vandra och leka är begränsad på grund av att vattendragens naturliga utformning har förändrats. Vattendrag har dikats och rätats ut och vandringshinder har tillkommit vid bland annat byggnation av vägar då höga kulvertar har placerats i vattendragen.

Syftet med det här projektet är att genomföra biotopvårdsåtgärder för att förbättra förutsättningarna för havsöringens vandring och lek i vattendragen i Stenungsund. Åtgärder som planeras är utläggning av naturgrus, natursten och död ved i vattendragen för att skapa och restaurera lekplatser för öringen. Vi kommer också arbeta med att reparera och förbättra vandringsvägar och avlägsna vandringshinder.

Följande vattendrag berörs i projektet:

Hälledalsbäcken, Stenunge å, Solgårdsbäcken, Nösnäsbäcken, Hallernabäcken, Norumsån, Dyrtorpsbäcken, anråde å och Jörlandaån.

Projektet pågår mellan år 2022 och 2024 och finansieras av LOVA (Länsstyrelsens stöd till lokala vattenvårdsprojekt).

16 vandringshinder

Ett stort problem i haven i dag är bristen på rovfisk. Finns det inga större fiskar blir det obalans i näringskedjan vilket bland annat leder till att ålgräsängarna försvinner. Genom att ta bort vandringshinder gör vi det möjligt för rovfisk som exempelvis öring och ål att röra sig fritt upp i vattendragen. Detta bidrar till mer lek och uppväxtplatser och i slutändan mer rovfisk.

I detta projekt kommer 16 olika vandringshinder att åtgärdas. Hindren är av det slag som kan kopplas till mänskliga aktiviteter som till exempel kvarnar, kraftverk, dammar och invallningar. Vandringshindren finns i fyra av de fem 8+fjordarkommunerna: Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Orust. I Tjörns kommun fanns inga hinder som uppfyllde kriterierna inom projektets ramar. De 16 vandringshindren har valts ut främst på grund av att de ger stor effekt att åtgärda, men också på grund av att markägarna har varit positivt inställda. Effekten av åtgärderna är direkt. Inom ett år bör man se att fisken börjat vandra i vattendragen och ta sig förbi de tidigare hindren. Mätningen av resultaten kommer att göras med elfiske och okulärbesiktning.

Projektet finansieras av LOVA (Länsstyrelsens stöd till lokala vattenvårdsprojekt) och pågår till och med år 2022.

Mer information om vilka vandringshinder som ska åtgärdas inom respektive kommun hittar du i projektansökan
Projektansökan

Vattenupphållande åtgärder/våtmarksprojekt

Under senare år har vi fått allt torrare somrar med mer oförutsägbar nederbörd. Många vattendrag torkar ut vilket resulterar i att fiskyngel aldrig når havet.

8+fjordar har gjort en kartläggning över hur lätt olika vattendrag torkar ut under sommaren. Arbete pågår med att hitta möjliga platser för vattenupphållande åtgärder i avrinningssystemen som kan buffra vatten och motverka uttorkning i vattendragen. Genom att arbeta utifrån ett ”Källa till hav”-perspektiv ser vi till helheten i ekosystemet. Det som händer på land påverkar också vår kust- och havsmiljö.

Cirka 120 vattendrag är nu inventerade och resultaten ser du här:


På Orust, där arbetet har kommit längst, jobbar Orust kommun och 8+fjordar vidare praktiskt med bland annat följande åar: Varekilsån, Kärrebergsån, Hagaån och Strane å.

Syftet med våtmarksprojektet är att:

 • Minska näringstillförseln till havet. De häftiga svängningarna av vatten innebär att det lossnar sediment, vilket i sin tur ökar näringstillförseln 
 • Fylla på grundvattnet
 • Minska risken för översvämningar
 • Förhindra uttorkning och därmed underlätta öringens vandring och lek
 • Projektet finansieras bland annat av LONA (stöd till lokala naturvårdsprojekt) och LOVA (stöd till lokala vattenvårdsprojekt)

  Här kan du läsa mer om projektet:
 • Sjösatt miljonprojekt för våra våtmarker – artikel i Bohusläningen 23 oktober 2018

   

19 vattendrag

Under senare år har klimatet förändrats med torrare somrar och mer oförutsägbar nederbörd. Många vattendrag torkar ut vilket resulterar i att fiskyngel aldrig når havet. Stora rovfiskar som öring är viktiga i det marina ekosystemet där de bidrar till att minska effekterna av övergödning och överfiske.

8+fjordar har gjort en kartläggning över hur lätt olika vattendrag torkar ut under sommaren. Resultatet av detta har sammanställts och nu arbetar vi med att hitta möjliga platser för vattenupphållande åtgärder i avrinningssystemen som kan buffra vatten och motverka uttorkning av vattendragen. Ett antal vattendrag per kommun har valts ut för vidare arbete. Urvalet baseras delvis på uttorkningskänslighet, men även på andra faktorer som till exempel näringsläckage och mängd vandrande fisk.

Följande 19 vattendrag omfattas:

Tjörn: Gunnebybäcken, Säbyån, Tådåsbäcken, Viks Ödegärde, Tollebytjärnbäcken

Kungälv: Solbergsån, Kållerödsbäcken, Vallbyån

Stenungsund: Anråsån, Jörlandaån

Orust: Morlandaån, Straneå, Hagaån, Kärrebergsån, Varekilsån

Uddevalla: Bäveån, Dragsmark (Rörbäcke kile), Örtorp (Rörbäcke kile), S Rörbäck (Rörbäcke kile)

Konkreta åtgärder:

* Anläggning av två våtmarker i Straneås avrinning (Orust)

* Förstudie av våtmark på kommunal mark i Kållekärr i Säbyåns avrinningsområde (Tjörn)

* Restaurering av damm/våtmark i Skålldal (Kungälv)

 • Detta projekt är ett samarbete mellan kommunerna i 8+fjordar och projektet Vatten Värt att Värna
 • Det finansieras av LONA (stöd till lokala naturvårdsprojekt) och pågår mellan 2020 och 2022

Vatten värt att värna

I projektet ”Vatten värt att värna” är det övergripande målet att åstadkomma en bättre vattenstatus genom konkreta åtgärder inom 8+fjordars avrinningsområde. Genom att undersöka var åtgärder är mest lämpliga att genomföra, liksom att samverka mellan de fem kommunerna och underlätta arbetet med bidragsansökningar, ökar sannolikheten att faktiska åtgärder kan komma på plats. Det kan till exempel handla om anläggning och restaurering av våtmarker, hårdgörning av hästhagar för att minska övergödningspåverkan i vattendragen eller informationsinsatser till markägare eller andra sammanslutningar som vill veta mer om vad som kan göras för en friskare kustmiljö.

Vi hjälper även föreningar, privatpersoner med flera som har egna projektidéer och vill ha stöd med att hitta och söka lämpliga bidrag för dessa. 

Välkomna att höra av er till våra projektsamordnare:

Maria Alm, miljöstrateg i Stenungsund: maria.alm@stenungsund.se Tel: 0303- 73 25 82
Karin Martinsson, miljöstrateg i Stenungsund: karin.martinsson@stenungsund.se Tel: 0303- 73 00 86
Kristian Littke, miljöstrateg på Orust: kristian.littke@orust.se Tel: 0304 – 33 41 49

Häle mosse på Tjörn. Foto: Kristian Littke

Detta projekt startade i september 2019 och pågår fram till november 2022

Det finansieras av LOVA-bidrag (statliga stöd till lokala vattenvårdsprojekt). 

Här kan du läsa mer om projektets åtgärder:

”Ridklubb visar vägen mot minskad övergödning” (juni 2020) – Artikel om Tjörns ridklubb som via Vatten Värt att Värna fick hjälp att söka bidrag till bland annat en mockningsmaskin 

”Satsning mot övergödning” Artikel om Orust ridklubb som även de fått bidrag för vattenvårdande åtgärder

”Ridklubbens miljöarbete tog fart med stöd av LOVA” Artikel om Stenungsunds ridklubb och deras miljöarbete

”Anlagd damm på hästgård ska minska övergödning” Artikel om näringsfälla på Hoga hästgård

Tidigare projekt

Restaurering av damm på Sundsby säteri 

Dammen på Sundsby säteri var tidigare kraftigt igenvuxen, men med stöd av EU-bidrag har dammen delvis restaurerats så att den återigen har fått delar med öppna vattenspeglar. Detta gynnar såväl växt- som djurliv och bidrar även till att förlänga besökssäsongen då man kalla vintrar ska kunna åka skridskor på dammen.Sammanlagt har cirka 11 000 kvadratmeter grävts ut och en skötselplan har tagits fram för att minimera riskerna att dammen växer igen på nytt.

Projektet drevs i samarbete med Tjörns kommun och finansierades av Leader Södra Bohuslän 

Här kan du läsa mer om projektet:

Artikel i Lokaltidningen STO: ”Är det här den försvunne prästen finns?” 25 maj 2021

Fisken i fokus

I april 2018 påbörjades projektet ”Fisken i fokus” som drevs av Uddevalla kommun i samarbete med 8+fjordar, närings- och föreningsliv. Tanken var att göra Bäveån, som rinner genom Uddevalla, mer tillgänglig för fiskare och andra besökare. Informationsskyltar sattes upp i området för att väcka intresse och öka kunskapen om fisken i ån. Man installerade också en undervattenskamera, så att besökarna kan följa öringens och laxens vandringar via skärm. Parallellt med ”Fisken i fokus” drevs projektet ”Mer fisk i Bäveån” som fokuserade på att genomföra åtgärder som ökar fiskbestånden, bland annat genom att ta bort vandringshinder och öka arealen lek- och uppväxtplatser

* ”Fisken i fokus” drevs med stöd från Leader Södra Bohuslän
* Projektet påbörjades 1 april 2018 och pågick fram till juni 2020
”Nu finns en fiskräknare i Bäveån”

Biotopvård i vattendrag

En biotop är en naturligt avgränsad hemvist för vissa djur och växter, till exempel en bäck. 8+fjordar har jobbat mycket med att restaurera mindre vattendrag i kommunerna. Vi kommer långt med enkla medel som att förbättra bottnar och vattenföring. Detta gynnar öring men även andra djur och växter i dessa miljöer. Den lilla bäcken vid Nösnässkolan är ett fint exempel på ett levande, stadsnära vattendrag där öringen trivs. Lokala fiskevårdsgrupper har nu bildats på Orust och i Stenungsund. Kontakta 

Provfiske för att följa upp biotopvård för öring. Foto: Christina Gustafsson