16 vandringshinder

Ett stort problem i haven i dag är bristen på rovfisk. Finns det inga större fiskar blir det obalans i näringskedjan vilket bland annat leder till att ålgräsängarna försvinner. Genom att ta bort vandringshinder gör vi det möjligt för rovfisk som exempelvis öring och ål att röra sig fritt upp i vattendragen. Detta bidrar till mer lek och uppväxtplatser och i slutändan mer rovfisk.

I detta projekt kommer 16 olika vandringshinder att åtgärdas. Hindren är av det slag som kan kopplas till mänskliga aktiviteter som till exempel kvarnar, kraftverk, dammar och invallningar. Vandringshindren finns i fyra av de fem 8+fjordarkommunerna: Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Orust. I Tjörns kommun fanns inga hinder som uppfyllde kriterierna inom projektets ramar. De 16 vandringshindren har valts ut främst på grund av att de ger stor effekt att åtgärda, men också på grund av att markägarna har varit positivt inställda. Effekten av åtgärderna är direkt. Inom ett år bör man se att fisken börjat vandra i vattendragen och ta sig förbi de tidigare hindren. Mätningen av resultaten kommer att göras med elfiske och okulärbesiktning.

 • Projektet har beviljats stöd från LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) och pågår fram till mars 2022
 • Mer information om vilka vandringshinder som ska åtgärdas inom respektive kommun hittar du i projektansökan
  Projektansökan

Vattenupphållande åtgärder/våtmarksprojekt

Sommarens torka år 2018 slog hårt mot vattendragen och havsöringen på västkusten. I vattendrag med källsjöar eller grundvattentillförsel producerades öringyngel i stort sett som vanligt, men i andra vattendrag medförde den torra sommaren minskad vattenföring och därmed också minskad öringproduktion. I de vattendrag som blev helt torrlagda slogs havsöringen ut helt. För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande och göra vattenupphållande åtgärder högt upp i vattendragens källområden.

I kommunerna inom 8+fjordarområdet har det gjorts en kartläggning över vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser som är lämpliga för att återskapa våtmarker och göra andra vattenupphållande åtgärder. Cirka 120 vattendrag är nu inventerade och resultaten ser du här:


På Orust, som har kommit längre i sitt arbete, jobbar man vidare praktiskt med följande åar: Varekilsån, Kärrebergsån, Hagaån och Strane å.

Syftet med våtmarksprojektet är att:

 • Minska näringstillförseln till havet. De häftiga svängningarna av vatten innebär att det lossnar sediment, vilket i sin tur ökar näringstillförseln 
 • Fylla på grundvattnet
 • Minska risken för översvämningar
 • Förhindra uttorkning och därmed underlätta öringens vandring och lek
 • Projektet finansieras av LONA-bidrag (stöd till lokala naturvårdsprojekt)

  Här kan du läsa mer om projektet:
 • Sjösatt miljonprojekt för våra våtmarker – artikel i Bohusläningen 23 oktober 2018

   

19 vattendrag

Under senare år har klimatet förändrats med torrare somrar och mer oförutsägbar nederbörd. Många vattendrag torkar ut vilket resulterar i att fiskyngel aldrig når havet. Stora rovfiskar som öring är viktiga i det marina ekosystemet där de bidrar till att minska effekterna av övergödning och överfiske.

8+fjordar har gjort en kartläggning över hur lätt olika vattendrag torkar ut under sommaren. Resultatet av detta har sammanställts och nästa steg är att hitta möjliga platser för vattenupphållande åtgärder i avrinningssystemen som kan buffra vatten och motverka uttorkning av vattendragen. Ett antal vattendrag per kommun har valts ut för vidare arbete. Urvalet baseras delvis på uttorkningskänslighet, men även på andra faktorer som till exempel näringsläckage och mängd vandrande fisk.

Följande 19 vattendrag omfattas:

Tjörn: Gunnebybäcken, Säbyån, Tådåsbäcken, Viks Ödegärde, Tollebytjärnbäcken

Kungälv: Solbergsån, Kållerödsbäcken, Vallbyån

Stenungsund: Anråsån, Jörlandaån

Orust: Morlandaån, Straneå, Hagaån, Kärrebergsån, Varekilsån

Uddevalla: Bäveån, Dragsmark (Rörbäcke kile), Örtorp (Rörbäcke kile), S Rörbäck (Rörbäcke kile)

Konkreta åtgärder som planeras:

* Anläggning av två våtmarker i Straneås avrinning (Orust)

* Förstudie av våtmark på kommunal mark i Kållekärr i Säbyåns avrinningsområde (Tjörn)

* Restaurering av damm/våtmark i Skålldal (Kungälv)

 • Detta projekt är ett samarbete mellan kommunerna i 8+fjordar och projektet Vatten Värt att Värna
 • Det finansieras av LONA (stöd till lokala naturvårdsprojekt) och pågår från mellan 2020 och 2022

Vatten värt att värna

I projektet ”Vatten värt att värna” är det övergripande målet att åstadkomma en bättre vattenstatus genom konkreta åtgärder inom 8+fjordars avrinningsområde. Genom att undersöka var åtgärder är mest lämpliga att genomföra, liksom att samverka mellan de fem kommunerna och underlätta arbetet med bidragsansökningar, ökar sannolikheten att faktiska åtgärder kan komma på plats. Det kan till exempel handla om anläggning och restaurering av våtmarker, hårdgörning av hästhagar för att minska övergödningspåverkan i vattendragen eller informationsinsatser till markägare eller andra sammanslutningar som vill veta mer om vad som kan göras för en friskare kustmiljö.

Vi hjälper även föreningar, privatpersoner med flera som har egna projektidéer och vill ha stöd med att hitta och söka lämpliga bidrag för dessa. 

Välkomna att höra av er till våra projektsamordnare:

Karin Martinsson, vikarierande miljöstrateg i Stenungsund: karin.martinsson@stenungsund.se Tel: 0303- 73 25 82
Kristian Littke, miljöstrateg på Orust: kristian.littke@orust.se Tel: 0304 – 33 41 49


Häle mosse på Tjörn. Foto: Kristian Littke

Restaurering av damm på Sundsby säteri 

Dammen på Sundsby säteri är ett projekt som ägs av Tjörns kommun och som drivs tillsammans med 8+fjordar. Dammen var tidigare kraftigt igenvuxen , men med stöd av EU-bidrag har dammen delvis restaurerats så att den återigen har fått delar med öppna vattenspeglar. Detta gynnar såväl växt- som djurliv och bidrar även till att förlänga besökssäsongen då man kalla vintrar ska kunna åka skridskor på dammen.Sammanlagt har cirka 11 000 kvadratmeter grävts ut och en skötselplan har tagits fram för att minimera riskerna att dammen växer igen på nytt.

Fisken i fokus

I april 2018 påbörjades projektet ”Fisken i fokus” som drivs av Uddevalla kommun i samarbete med 8+fjordar, närings- och föreningsliv. Tanken är att göra Bäveån, som rinner genom Uddevalla, mer tillgänglig för fiskare och andra besökare. Informationsskyltar ska sättas upp i området för att väcka intresse och öka kunskapen om fisken i ån. Man ska också titta på förutsättningarna att skapa en publik laxtrappa vid Strömberget, så att besökarna kan följa öringens och laxens vandringar via en undervattenskamera. Parallellt med ”Fisken i fokus” drivs projektet ”Mer fisk i Bäveån” som fokuserar på att genomföra åtgärder som ökar fiskbestånden, bland annat genom att ta bort vandringshinder och öka arealen lek- och uppväxtplatser

* ”Fisken i fokus” drivs med stöd från Leader Södra Bohuslän
* Projektet påbörjades 1 april 2018 och beräknas pågå fram till och med juni 2020
”Nu finns en fiskräknare i Bäveån”

Biotopvård i vattendrag

En biotop är en naturligt avgränsad hemvist för vissa djur och växter, till exempel en bäck. 8+fjordar har jobbat mycket med att restaurera mindre vattendrag i kommunerna. Vi kommer långt med enkla medel som att förbättra bottnar och vattenföring. Detta gynnar öring men även andra djur och växter i dessa miljöer. Den lilla bäcken vid Nösnässkolan är ett fint exempel på ett levande, stadsnära vattendrag där öringen trivs. Lokala fiskevårdsgrupper har nu bildats på Orust och i Stenungsund. Kontakta 

Provfiske för att följa upp biotopvård för öring. Foto: Christina Gustafsson