BIOTOPVÅRD OCH PRAKTISK NATURVÅRD

Bristen på stor rovfisk är idag ett av de största miljöproblemen i havet. Finns det inga större fiskar blir det obalans i näringskedjan vilket bland annat leder till att de livsviktiga ålgräsängarna försvinner. Inom 8+fjordar pågår en rad biotopvårdande åtgärder för att hjälpa fisken på traven. Tillsammans med ideella arbetskrafter röjer vi undan vandringshinder i bäckar och åar för att vandrande rovfisk som exempelvis öring och ål ska kunna röra sig fritt upp i vattendragen. Vi lägger också ut sten och grus i strömmande partier för att skapa lekbottnar där öringen kan lägga sin rom.

Inom 8+fjordar arbetar vi utifrån ett ”Källa till hav”-perspektiv. Det betyder att vi ser till helheten i ekosystemet och utför åtgärder både på land och i havet.

Vatten Värt att Värna

I projektet Vatten Värt att Värna hjälper vi markägare, föreningar och privatpersoner att söka pengar till olika vattenvårdande åtgärder inom hela 8+fjordarområdet (Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tjörn och Orust).

Under åren har flera våtmarker och dammar anlagts eller restaurerats och hästgårdar har fått hjälp att minska näringsläckaget från hagarna. I projektet arbetar tre åtgärdssamordnare som ger stöd genom hela processen, från att söka bidrag och relevanta tillstånd till att samordna kontakter med myndigheter, konsulter och entreprenörer.

Stödet från samordnarna är kostnadsfritt och syftet med arbetet är att minska övergödningen och risken för uttorkning i våra vattendrag samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

Vill du veta mer eller har du en projektidé? Kontakta någon av våra åtgärdssamordnare:

Maria Alm: maria.alm@stenungsund.se Tel: 0303- 73 25 82
Karin Martinsson: karin.martinsson@stenungsund.se Tel: 0303- 73 00 86
Kristian Littke: kristian.littke@orust.se Tel: 0304- 33 41 49

Projektet pågår fram till 2025 och finansieras av LOVA (statliga stöd till lokala vattenvårdsåtgärder).

Här kan du läsa mer om projektets åtgärder:
Ridklubb visar vägen mot minskad övergödning
Satsning mot övergödning
Ridklubbens miljöarbete tog fart med stöd av LOVA
Anlagd damm på hästgård ska minska övergödning

Fiskevård i Stenungsund

Havsöringen är en stor rovfisk som finns i 8+fjordarområdet. Den leker i vattendragen under hösten och lägger den befruktade rommen i lekgropar på strömsatta sträckor. Men havsöringens möjlighet att vandra och leka är begränsad på grund av att vattendragens naturliga utformning har förändrats. Vattendrag har dikats och rätats ut och vandringshinder har tillkommit vid bland annat vägbyggen då höga kulvertar har placerats i vattendragen.

Projektet ”Fiskevård i Stenungsund” syftar till att genomföra åtgärder som förbättrar förutsättningarna för öringens vandring och lek. Åtgärder som planeras är utläggning av naturgrus, natursten och död ved i vattendragen för att skapa och restaurera lekplatser. Vi kommer också arbeta med att reparera och förbättra vandringsvägar och avlägsna vandringshinder.

Följande vattendragen berörs i projektet:

Hälledalsbäcken, Stenunge å, Solgårdsbäcken, Nösnäsbäcken, Hallernabäcken, Norumsån, Dyrtorpsvägen, Anråse å och Jörlandaån.

Projektet pågår mellan 2022 och 2024 och finansieras av LOVA (statliga stöd till lokala vattenvårdsprojekt).

Åtgärder mot fleråriga algmattors negativa påverkan på den marina miljön

Nya studier har visat att algmattor har ökat i utbredning sedan 1980-talet och att de kan driva in och täcka planterade ålgräsängar som snabbt dör i brist på syre och ljus. Algmattorna består främst av fleråriga makroalger som sågtång, blåstång och kräkel.

Åtgärderna i det här projektet syftar till att förbättra förhållandena för ålgräsängar genom att minska de drivande algmattornas negativa påverkan på havsmiljön. I projektet ingår att beskriva algmattornas effekter på miljön, testa metoder för att begränsa dessa och genomföra storskaliga åtgärder i Sälöfjorden (Kungälv) och Kalvöfjorden (Orust).

Projektet pågår mellan 2022 och 2025 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen. Det finansieras av LOVA (statliga stöd till lokala vattenvårdsprojekt) och Göteborgs Universitet.

Vattenupphållande åtgärder/våtmarksprojekt

Under senare år har vi fått allt torrare somrar med mer oförutsägbar nederbörd. Många vattendrag torkar ut vilket leder till att fiskyngel aldrig når havet. 8+fjordar har gjort en kartläggning över hur lätt olika vattendrag torkar ut under sommaren. Arbete pågår med att hitta möjliga platser för vattenupphållande åtgärder i avrinningssystemen som kan buffra vatten och motverka uttorkning i vattendragen.

Cirka 120 vattendrag är nu inventerade och resultaten ser du här:

19 vattendrag

I det här projektet har vi valt ut ett antal vattendrag per kommun för vidare arbete med vattenupphållande åtgärder. Urvalet baseras på uttorkningskänslighet, risken för näringsläckage och mängden vandrande fisk.

Följande 19 vattendrag omfattas:

Tjörn: Gunnebybäcken, Säbyån, Tådåsbäcken, Viks Ödegärde, Tollebytjärnbäcken

Kungälv: Solbergsån, Kållerödsbäcken, Vallbyån

Stenungsund: Anråsån, Jörlandaån

Orust: Morlandaån, Straneå, Hagaån, Kärrebergsån, Varekilsån

Uddevalla: Bäveån, Dragsmark (Rörbäcke kile), Örtorp (Rörbäcke kile), S Rörbäck (Rörbäcke kile)

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna i 8+fjordar och projektet Vatten Värt att Värna. Det finansieras av LONA (statliga stöd till lokala naturvårdsprojekt) och pågår fram till 2023.