Havs- och Vattenmyndigheten har startat ett projekt med målsättningen att tillämpa ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken. Tanken är skapa en förvaltningsmodell som ska kunna nyttjas i hela landet. 8+fjordar har utsetts till ett av tre pilotområden för projektet. Övriga områden är Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet.

Vad är ekosystembaserad förvaltning?
Ekosystem är en väv där allt hänger ihop och där alla delar som ingår i ekosystemet påverkar varandra. Ett ekosystem kan vara stort eller litet. Det kan vara en tångruska, en sandstrand eller hela planeten Jorden.

Även våra mänskliga samhällen kan betraktas som ekosystem. System bygger på återkopplingar, det vill säga att vi påverkar och påverkas av ekosystem på olika nivåer.

En ekosystembaserad förvaltning tar hänsyn till allt detta. Det handlar om att ha en helhetssyn på hur vi nyttjar haven med syfte att åtgärda miljöproblemen mer samlat. Tanken är att alla aktörer och medborgare ska få vara delaktiga och göra sina röster hörda. Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och man kan i stället hitta sätt att samverka, vilket ger bättre förutsättningar för såväl skydd av naturen som för en mer hållbar ekonomisk utveckling.

  • Projektet Ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken pågår år 2021- 2023