HUMMERREV


Om projektet

Hummern har varit utsatt för ett hårt fisketryck. I dag återstår endast en bråkdel av den mängd humrar som fanns för 140 år sedan. För att vi ska kunna fortsätta fiska hummer och bidra till artens utveckling har fiskereglerna skärpts. Det behövs också fredade områden.

Under vårvintern 2013 sjösattes därför ett projekt i samarbete mellan 8+fjordar och miljöenheten på Stenungsunds kommun, där tre konstgjorda rev i tre olika material sänktes ner på botten vid södra Almön på Tjörn. Tanken är att reven ska skapa livsmiljöer för fiskar och humrar där de kan undkomma faror och fortplanta sig.

Under åren som gått har ett helt nytt ekosystem skapats på platsen. Sjöpungar och havsanemoner trivs bland reven och i hålorna får småfisk som kantnål och sandstubb fina boplatser. Liknande projekt i Göteborgs skärgård har också dragit till sig stor torsk, vilket förhoppningsvis också sker i Hakefjorden.

Reven har följts upp vid tre tillfällen: sommaren 2013 då reven var alldeles nya, i november 2013 och i augusti 2020. Den senaste filmningen visade att strukturerna är övervuxna av hydroider, sjöpungar, bladmossdjur, lädermossdjur och rödalger.

Här kan du läsa mer om reven:
Slutrapporten om metodutveckling för restaurering av hummerbiotoper
Rapport från 2019 års dykning