FISKE

”Ett utmärkt exempel på hur man lyckas bjuda in alla intressenter för att jobba med fiskefrågor”

Isabella Lövin (mp) om projekt 8+fjordar, 2010.


En tydlig målsättning inom projekt 8+fjordar är att återställa den ekologiska balansen och säkra den biologiska mångfalden i området.  Liksom på många andra platser har bland andra bestånden av torsk och ål minskat drastiskt. 8+fjordar driver och deltar i flera  delprojekt för att vända negativa trender. Läs om fler delprojekt under fliken MILJÖ.

Fiskefria områden

Fiskeriverket (nu Havs- och vattenmyndigheten) fick regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar år 2010. Totalt utgör svenska fiskefria områden 1200 kvadratkilometer eller 0,7 procent av de svenska havsområdena. Syftet med dessa är bland annat att utvärdera hur fiskefria områden kan användas i framtida fiskeförvaltning, samt se vad införandet har för effekter på fiskbestånd, ekologi och ekonomi. 

Sedan 2010 är det alltså helt förbjudet att fiska torsk, kolja och bleka inom 8+fjordarområdet(se karta). Längs stora delar av kuststräckan som ingår i 8+fjordarprojektet är handredskap eller burar de enda tillåtna fiskeredskapen.  Bestämmelserna gäller även fritidsfiskare.  Effekterna av dessa bestämmelser utvärderades under 2016 av Havs- och vattenmyndigheten. 

I januari 2020 skickade 8+fjordars styrgrupp en skrivelse till Havs- och Vattenmyndigheten med önskemål om en utökning av det fiskefria området. 

Utvärdering och underlagsrapporter

Mer om Havstensfjorden

Ekosystembaserad fiskeförvaltning, EBFF

Att titta på enskilda fiskarter för att bedöma en säker exploatering av fiskbestånd har visat sig vara otillräckligt i arbetet med de problem fiskförvaltning står inför. Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) presenteras som en metod för att bevara hållbara, produktiva och stabila ekosystem och ska tas i bruk inom EU. Den omfattar inte bara fisken utan ser även till ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Sedan 2014 har 8+fjordar använts som pilotprojekt för att studera EBFF i praktiken.

Pressmeddelande från SLU: 8-fjordar – en föregångare inom fiskförvaltning

Examensarbete SLU 2015: Kan arbetet inom 8-fjordar klassas som ekosystembaserad fiskeförvaltning?