MILJÖ


Miljöfrågor, fiske och företagande – allt hör ihop. Havsmiljön påverkar djur och växter som finns i havet, och tvärtom. I flera delar av fjordsystemen inom 8+fjordar rör sig vattenmassorna långsamt och omsättningen av vatten är begränsad. Därför påverkas både växt- och djurliv märkbart av ingrepp och ämnen som förs ut till havet via vattendrag, direktutsläpp eller regn. 8+fjordar visar i flera delprojekt att det med små åtgärder går att få goda lokala miljöförbättringar.


Det är viktigt att få ett helhetsgrepp på ekosystemen och fisket i området. Vi grundar vårt åtgärdsarbete bästa tillgänglig forskning beakta lokal expertis.

2023 publicerade SLU rapporten ”Marina miljön i 8+fjordar”. Den visar att toppredatorer i området så som (torskfiskar och öring) minskat med cirka 80 procent som ett resultat av överfiske. Som ett resultat har gobider (t.ex. svart smörbult) och spigg ökat 8–11 gånger och växtätande evertebrater som märlkräftor nästan försvunnit. Det har lett till att grunda vikar i 8+fjordar-området oftare täcks av fintrådiga alger


Vi vet ganska mycket om miljöproblemen i västerhavet tack vare de miljöövervakningsprogram som bedrivits sedan 80-talet. Länsstyrelsen samordnar övervakningen och det praktiska utförandet inom 8+fjordarområdet bedrivs ofta av Bohuskustens vattenvårdsförbund.

De mäter bland annat förekomsten av växtnäringsämnen (kväve och fosfor), klorofyllhalter (algbomningar), syresättning och förekomst av metaller och miljögifter i vattenlevande organismer och bottensediment.