BIOTOPVÅRD OCH PRAKTISK NATURVÅRD

Vattenupphållande åtgärder/våtmarksprojekt

Sommarens torka år 2018 slog hårt mot vattendragen och havsöringen på västkusten. I vattendrag med källsjöar eller grundvattentillförsel producerades öringyngel i stort sett som vanligt, men i andra vattendrag medförde den torra sommaren minskad vattenföring och därmed också minskad öringproduktion. I de vattendrag som blev helt torrlagda slogs havsöringen ut helt. För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande och göra vattenupphållande åtgärder högt upp i vattendragens källområden.

I kommunerna inom 8+fjordarområdet har det gjorts en kartläggning över vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser som är lämpliga för att återskapa våtmarker och göra andra vattenupphållande åtgärder. Cirka 120 vattendrag är nu inventerade och resultaten ser du här:

  På Orust, som har kommit längre i sitt arbete, jobbar man vidare praktiskt med följande åar: Varekilsån, Kärrebergsån, Hagaån och Strane å.

Syftet med våtmarksprojektet är att:

 • Minska näringstillförseln till havet. De häftiga svängningarna av vatten innebär att det lossnar sediment, vilket i sin tur ökar näringstillförseln 
 • Fylla på grundvattnet
 • Minska risken för översvämningar
 • Förhindra uttorkning och därmed underlätta öringens vandring och lek

 • Projektet finansieras av LONA-bidrag (stöd till lokala naturvårdsprojekt)
 • Sjösatt miljonprojekt för våra våtmarker - artikel i Bohusläningen 23 oktober 2018

   

Vatten värt att värna

I projektet "Vatten värt att värna" är det övergripande målet att åstadkomma en bättre vattenstatus genom konkreta åtgärder inom 8+fjordars avrinningsområde. Genom att undersöka var åtgärder är mest lämpliga att genomföra, liksom att samverka mellan de fem kommunerna och underlätta arbetet med bidragsansökningar, ökar sannolikheten att faktiska åtgärder kan komma på plats. Det kan till exempel handla om anläggning och restaurering av våtmarker, hårdgörning av hästhagar för att minska övergödningspåverkan i vattendragen eller informationsinsatser till markägare eller andra sammanslutningar som vill veta mer om vad som kan göras för en friskare kustmiljö.

Vi hjälper även föreningar, privatpersoner med flera som har egna projektidéer och vill ha stöd med att hitta och söka lämpliga bidrag för dessa.

Välkomna att höra av er till våra projektsamordnare:

Maria Alm, miljöstrateg i Stenungsund: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tel: 0303- 73 25 82
Kristian Littke, miljöstrateg på Orust: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tel: 0304 - 33 41 49


Häle mosse på Tjörn. Foto: Kristian Littke

 • Detta projekt startade i september 2019 och pågår fram till november 2022
 • Det finansieras av LOVA-bidrag (statliga stöd till lokala vattenvårdsprojekt)
 • "Ridklubb visar vägen mot minskad övergödning" (juni 2020) - Artikel om Tjörns ridklubb som via Vatten Värt att Värna fick hjälp att söka bidrag till bland annat en mockningsmaskin
 • "Satsning mot övergödning" Artikel om Orust ridklubb som även de fått bidrag för vattenvårdande åtgärder

 

Förstudie för restaurering av våtmark i Häggvall

I området ovanför Häggvallsskolan på Tjörn har det tidigare varit våtmark, men i dag växer ytorna igen. Syftet med det här projektet är att utföra en förstudie som undersöker möjligheterna att restaurera våtmarken samt att ta fram projektering och underlag för hur det bäst ska genomföras.

Målet är att våtmarken inte bara ska ge högre biologisk mångfald, utan även fungera som en flödesdämpande buffert vid kraftig nederbörd.

Projektet är ett samarbete mellan 8+fjordar, Vatten värt att värna, Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen Tjörn.

 • Projektet pågår mellan mars och december 2020 och delfinansieras av LONA-bidrag, statliga stöd till lokala naturvårdsprojekt. Naturskyddsföreningen medfinansierar genom sin satsning Tid för våtmark!

 

Restaurering av damm på Sundsby säteri 

Dammen på Sundsby säteri är ett projekt som ägs av Tjörns kommun och som drivs tillsammans med 8+fjordar. Dammen är i dag kraftigt igenvuxen och tanken är att restaurera den så att den åter igen får en öppen vattenspegel. Detta gynnar såväl växt- som djurliv och bidrar även till att förlänga besökssäsongen då man kalla vintrar ska kunna åka skridskor på dammen.

Syftet är även att ta fram en skötselplan för det fortsatta arbetet för att minimera riskerna att den växer igen ännu en gång.

Arbetet kommer att ske i etapper och projektet har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen att restaurera 2950 kvadratmeter. Utgrävningen beräknas påbörjas under hösten 2020, men redan i vår kommer delar av dammen att rensas från växtlighet genom klippning.

* Projektet finansieras av Leader Södra Bohuslän.
* Läs ST-tidningens artikel om projektet här (publicerad 26 februari 2020)

 

 

Fisken i fokus

I april 2018 påbörjades projektet "Fisken i fokus" som drivs av Uddevalla kommun i samarbete med 8+fjordar, närings- och föreningsliv. Tanken är att göra Bäveån, som rinner genom Uddevalla, mer tillgänglig för fiskare och andra besökare. Informationsskyltar ska sättas upp i området för att väcka intresse och öka kunskapen om fisken i ån. Man ska också titta på förutsättningarna att skapa en publik laxtrappa vid Strömberget, så att besökarna kan följa öringens och laxens vandringar via en undervattenskamera. Parallellt med "Fisken i fokus" drivs projektet "Mer fisk i Bäveån" som fokuserar på att genomföra åtgärder som ökar fiskbestånden, bland annat genom att ta bort vandringshinder och öka arealen lek- och uppväxtplatser

 

* "Fisken i fokus" drivs med stöd från Leader Södra Bohuslän
* Projektet påbörjades 1 april 2018 och beräknas pågå fram till och med juni 2020
* "Nu finns en fiskräknare i Bäveån" Uddevalla kommun augusti 2020

 

Biotopvård i vattendrag

En biotop är en naturligt avgränsad hemvist för vissa djur och växter, till exempel en bäck. 8+fjordar har jobbat mycket med att restaurera mindre vattendrag i kommunerna. Vi kommer långt med enkla medel som att förbättra bottnar och vattenföring. Detta gynnar öring men även andra djur och växter i dessa miljöer. Den lilla bäcken vid Nösnässkolan är ett fint exempel på ett levande, stadsnära vattendrag där öringen trivs. Lokala fiskevårdsgrupper har nu bildats på Orust och i Stenungsund. Kontakta Niclas Åberg om du vill veta mer om detta.

 

  Läs mer om 8+fjordars arbete med fiskevård här