MUSSLOR

Små musslor, stor miljönytta

Blåmusslor gör stor nytta för havsmiljön på många sätt. När de samlas i rev och bankar skapas hålrum och strukturer som blir livsmiljöer för andra organismer. Musslor utgör föda för många djur både i och ovan vattnet. De är också mästare på att bidra till klarare vatten eftersom de tar upp plankton och andra partiklar ur vattnet när de äter. En enda blåmussla kan filtrera hela 3-5 liter havsvatten per timme! 

Bestånden minskar - kan vi få tillbaks dem?

En undersökning som gjordes inom Kungälvs kommun 2013 visar på att naturligt förekommande blåmusselbankar har minskat. Orsakerna till detta är inte klarlagda, men forskarna tror att det kan bero på klimatförändringar. Sedan 2017 pågår försök med att hitta metoder för att återetablera marina rev och blåmusselbankar i fjordsystemet innanför Tjörn och Orust. Sommaren 2018 testade vi att hänga ut kokosfibernät i vattnet för att ge mussellarver en yta där de kunde settla. Settlingen blev god, men nätens konstruktion höll inte. Därför påbörjades nya försök med färdigutvecklade musslor i stället.

Musslor i olika storlekar lades ut på träramar med nät av kokosfiber, så kallade kollektorer, som sedan placerades ut på lämpliga lokaler i Stigfjorden och Askeröfjorden. Tanken var att musslorna skulle växa till sig och tynga ned näten, så att de sjönk till botten. På så sätt ska så småningom nya bankar bildas. Läs mer om projektet här. Fältpersonal har följt musslornas utveckling med hjälp av undervattensfotografering och resultaten efter vintern 2019 visar att de stora musslorna hade störst överlevnad. Detta beror troligtvis på predation av ejder som föredrar de mindre musslorna. 

 

Fortsatt arbete

8+fjordar vill identifiera områden där det finns kunskapsbrist. Vi vill också samarbeta med musselnäringen för att få deras syn på utvecklingspotential för odlingar likväl som restaurering av minskande naturliga bankar. Vattnen kring Orust och Tjörn är centrala platser för svensk musselodling.