ÖVERGÖDNING OCH MILJÖGIFTER

Lyssna på 8+fjordars podcastavsnitt om marin ekologi

Vilka miljöer finns under vattenytan kring Orust och Tjörn? Hur kan brist på stor rovfisk leda till att det blir mer fintrådiga alger? Hur blir det övergödning i havet och hur kan klimatförändringar påverka det marina livet? Vad kan vi göra för bevara goda miljöer?
Vi intervjuar Susanne Pihl Baden som är professor emerita i marin ekologi och har många års erfarenhet av arbete inom 8+fjordar och närområdet – lyssna och upptäck livet i havet nära dig!

Lyssna på avsnittet här.

 

Fel ämnen på fel plats kan orsaka stora skador på ekosystemen. 8+fjordar driver och stöttar flera olika projekt som syftar till att minska problem med övergödning och farliga kemikalier.

 

Våtmarker och vattendragsvandringar

Våtmarker fungerar som fällor för övergödande växtnäringsämnen och bromsar upp effekterna av ökade mängder regn. Under 2015 fick vi möjlighet att ta fram en kunskapssammanställning om våtmarker inom 8+fjordars kommuner. Bland annat var och när har det anlagts våtmarker fram till i dag samt i vilket syfte. Under våren  arrangerade vi också två mycket populära vattendragsvandringar. Där tittade vi tillsammans med markägare och andra intresserade  på hur vi kan återskapa en god miljö och minska utflödet av näringsämnen. Här kan du se en film från vattendragsvandringen längs Hagaån på Orust:

 

  • Detta delprojekt påbörjades i februari och avslutades i december 2015.
  • Det finansierades genom ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Västra Götaland.
  • Läs rapporten om kunskapsläget över våtmarker i 8+fjordarområdet här.

  

Tidigare projekt:

Avlopp i kretslopp

Avloppsvatten som inte renas bidrar bland annat till övergödning och syrebrist i havet. Under 2010 undersökte vi möjligheterna att ta tillvara växtnäringsämnen från enskilda avlopp, för användning i lokalt jordbruk. Kommunernas miljöhandläggare och många politiker deltog i flera möten och ett större seminarium. Idag är det Uddevalla kommun som driver på utvecklingen av praktiska och konkreta lösningar. Läs mer om det här i Projekt Näringsrik.

  • Detta delprojekt genomfördes under 2010.
  • Det delfinansierades genom LONA-bidrag.
  • Rapporten om kretsloppsanpassning av små avlopp hittar du här

 

Vikarna fina med M/S Latrina

Från 1 april 2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Redan under sommaren 2011 seglade M/S Latrina runt längs västkusten och tömde båtlatriner. Samtidigt fick båtfolket lära sig mer om varför latrinen inte ska tömmas rakt ut i havet. I gengäld kunde Latrinas besättning få reda på varför det upplevs som så besvärligt att sugtömma båtarna i hamn. Allt för att förenkla för miljövänlig latrintömning i hamnarna. Initiativtagare var Orust kommuns miljösamordnare Ulrika Marklund. 8+fjordars projektledare Niclas Åberg var också med på en del av resan.

 

Ren båtbotten, giftfria bottnar

 TBT, koppar, zink och irgarol är exempel på ämnen som kan hittas i sediment i småbåtshamnar. Dessa har en gång varit effektiva tillsatser i båtbottenfärger, men är skadliga för snäckor, musslor, fiskar och alger. 8+fjordar har stöttat ett projekt om provtagning och sanering av förorenade bottensediment. Projektet initierades och genomfördes av Per-Olof Samuelsson från Miljö- och hälsoskyddsenheten i Stenungsunds kommun, i samarbete med Anna Zeffer från samma avdelning. Inom Hav möter Land samt under Västerhavsveckan 2013 och 2014 har 8+fjordar även hjälpt till  att informera om miljövänliga båtspolplattor. 

 * Projekt Hav möter Land samlar 26 organisationer i Sverige, Norge och Danmark. 8+fjordar är en av dessa. Vi samarbetar om klimatfrågor, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak.