MUSSLOR

Små musslor, stor miljönytta

Blåmusslor gör stor nytta för havsmiljön på många sätt. När de samlas i rev och bankar skapas hålrum och strukturer som blir livsmiljöer för andra organismer. Musslor utgör föda för många djur både i och ovan vattnet. De är också mästare på att bidra till klarare vatten eftersom de tar upp plankton och andra partiklar ur vattnet när de äter. En enda blåmussla kan filtrera hela 3-5 liter havsvatten per timme! 

En undersökning som gjordes inom Kungälvs kommun 2013 visar på att naturligt förekommande blåmusselbankar har minskat. Orsakerna till detta är inte klarlagda, men forskarna tror att det kan bero på klimatförändringar. Sedan 2017 pågår försök med att hitta metoder för att återetablera marina rev och blåmusselbankar i fjordsystemet innanför Tjörn och Orust.

Restaurering av blåmusselbankar

Ett nytt projekt startade hösten 2020 där vi ska utveckla och optimera metoder för att återetablera musselbankar. I januari 2021 lades 1 ton musslor ut i nätburar på olika lokaler i Havstensfjorden och Koljöfjorden. Syftet är att undersöka vilka provytor som har bäst överlevnad för att sedan kunna göra ett storskaligt försök till restaurering på dessa platser. Musslorna som används är spillprodukter från musselodlingar, som på så sätt får göra nytta som en ekologisk resurs.

Projektet är ett samarbete mellan 8+fjordar, IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen och finansieras med LOVA, stöd till lokala vattenvårdsprojekt.

Här kan du läsa mer om metoder och resultat från tidigare musselprojekt: