MUSSLOR

Blåmusslor gör stor nytta för havsmiljön på många olika sätt. När de samlas i rev och bankar skapas hålrum och strukturer som blir livsmiljöer för andra organismer. Musslor utgör föda för många djur både i och ovan vattnet. De är också mästare på att bidra till klarare vatten eftersom de tar upp plankton och andra partiklar ur vattnet när de äter. En enda blåmussla kan filtrera hela 3-5 liter havsvatten per timme! 

En undersökning som gjordes inom Kungälvs kommun 2013 visar på att naturligt förekommande blåmusselbankar har minskat. Orsakerna till detta är inte klarlagda, men forskarna tror att det bland annat kan bero på klimatförändringar. 

Musselprojekt

Sedan 2017 pågår försök med att hitta metoder för att återetablera marina rev och blåmusselbankar i fjordsystemet innanför Tjörn och Orust. Under vintern 2021 och 2022 lades 70 ton musslor ut på botten i Havstensfjorden och Halsefjorden med förhoppningen att musslorna ska etablera sig och bilda bankar. Lokalerna har valts ut baserat på resultat från tidigare delprojekt. Musslorna som används är spillprodukter från musselodlingar, som på så sätt får göra nytta som en ekologisk resurs.

I projektet ”Restaureringar av blåmusselbankar i Stenungsund”, som startade 2023, fortsätter vi arbetet med att hitta lämpliga områden för återetablering av musselbankar. Ett antal provytor ska läggas ut på olika platser på havets botten och därefter kommer en storskalig utläggning av musslor att göras på de platser där provytorna visar på bra resultat.

Projektets långsiktiga mål är att utveckla och optimera metoden med att återskapa musselbankar så att vi kan gå vidare med ännu större återetableringar. Projektet syftar också till att ta tillvara spillmusslor från befintliga musselodlingar och använda dem som en ekologisk resurs i återskapandet av musselbankar.

Projektet pågår mellan 2023 och 2025 och är ett samarbete mellan 8+fjordar, IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen. Det finansieras av LOVA (statliga stöd till lokala vattenvårdsprojekt) och Stenungsunds kommun.

Här kan du läsa mer om metoder och resultat från tidigare musselprojekt:

Musselbankar- nulägesanalys och beståndsförstärkning
Forskarna vill säkra musslornas framtid 
Blåmusslans ekologiska betydelse
Återetablering av musselbankar i Kungälv