MUSSLOR

Små musslor, stor miljönytta

Blåmusslor gör stor nytta för havsmiljön på många sätt. När de samlas i rev och bankar skapas hålrum och strukturer som blir livsmiljöer för andra organismer. Musslor utgör föda för många djur både i och ovan vattnet. De är också mästare på att bidra till klarare vatten eftersom de tar upp plankton och andra partiklar ur vattnet när de äter. En enda blåmussla kan filtrera hela 3-5 liter havsvatten per timme! 

En undersökning som gjordes inom Kungälvs kommun 2013 visar på att naturligt förekommande blåmusselbankar har minskat. Orsakerna till detta är inte klarlagda, men forskarna tror att det kan bero på klimatförändringar. 

Restaurering av blåmusselbankar

Sedan 2017 pågår försök med att hitta metoder för att återetablera marina rev och blåmusselbankar i fjordsystemet innanför Tjörn och Orust. Under vintern 2021 och 2022 lades 70 ton musslor ut på botten i Havstensfjorden och Halsefjorden med förhoppningen att musslorna ska etablera sig och bilda bankar. Lokalerna har valts ut baserat på resultat från tidigare delprojekt. Musslorna som används är spillprodukter från musselodlingar, som på så sätt får göra nytta som en ekologisk resurs.

Projektet är ett samarbete mellan 8+fjordar, IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen och finansieras med LOVA, stöd till lokala vattenvårdsprojekt.

Här kan du läsa mer om metoder och resultat från tidigare musselprojekt: