RESTAURERING AV NÄS MOSSE


Om projektet

I det här projektet har vi restaurerat en igenvuxen mosse i bostadsområdet Näs i Ödsmål, Stenungsunds kommun. Mossen var tidigare hemvist för bland annat vanlig groda, åkergroda, vanlig padda och mindre vattensalamander. Den fungerade också som ett vackert inslag i boendemiljön och rekreationsområde innan den blev helt igenvuxen av buskar och sly. Anledningen till igenväxningen berodde på att det dämme som tidigare hållit kvar vattnet i mossen, av någon okänd anledning grävts bort.

Inom projektet söktes medel för en restaurering av mossen och under 2022 – 2023 pågick arbetet med att röja, gräva och bygga ett nytt dämme. Mossen har nu återfått sin vattenhållande förmåga i landskapet och förutsättningarna för den biologiska mångfalden har förbättrats.

Projektet pågår mellan 2022 och 2023.

Det finansieras av LONA och medfinansieras av Naturskyddsföreningen i Stenungsund.