MILJÖ

Miljöfrågor, fiske och företagande – allt hör ihop. Havsmiljön påverkar djur och växter som finns i havet, och tvärtom. I flera delar av fjordsystemen inom 8+fjordar rör sig vattenmassorna långsamt och omsättningen av vatten är begränsad. Därför påverkas både växt- och djurliv märkbart av ingrepp och ämnen som förs ut till havet via vattendrag, direktutsläpp eller regn. 8+fjordar visar i flera delprojekt att det med små åtgärder går att få goda lokala miljöförbättringar. Läs mer om biotopvård, miljövänligt båtliv och avlopp i kretslopp.

Hur vet vi vad som behöver göras?

Det är viktigt att få ett helhetsgrepp på ekosystemen och fisket i området. Vi vet ganska mycket om miljöproblemen i västerhavet tack vare de miljöövervakningsprogram som bedrivits sedan 80-talet. Länsstyrelsen samordnar övervakningen och det praktiska utförandet inom 8+fjordarområdet bedrivs ofta av Bohuskustens vattenvårdsförbund. De mäter bland annat förekomsten av växtnäringsämnen (kväve och fosfor), klorofyllhalter (algbomningar), syresättning och förekomst av metaller och miljögifter i vattenlevande organismer och bottensediment.

För dig som vill veta mer:

Miljöövervakning av kust och hav

Bohuskustens vattenvårdsförbund