EKOSYSTEMBASERAD HAVSFÖRVALTNING

Ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken

Havs- och Vattenmyndigheten startade år 2021 ett projekt med syftet att utveckla en ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken. Målsättningen är skapa en förvaltningsmodell som ska kunna nyttjas i hela landet för att vi ska uppnå våra miljömål. 8+fjordar har utsetts till ett av tre pilotområden för projektet. Övriga områden är Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet.


Vad är ekosystembaserad förvaltning?
Ekosystem är en väv där allt hänger ihop och där alla delar som ingår i ekosystemet påverkar varandra. Ett ekosystem kan vara stort eller litet. Det kan vara en tångruska, en sandstrand eller hela planeten Jorden. Även våra mänskliga samhällen kan betraktas som ekosystem. System bygger på återkopplingar, det vill säga att vi påverkar och påverkas av ekosystem på olika nivåer.

En ekosystembaserad förvaltning tar hänsyn till allt detta. Det handlar om att ha en helhetssyn på hur vi nyttjar haven med syfte att åtgärda miljöproblemen mer samlat. Tanken är att alla aktörer och medborgare ska få vara delaktiga och göra sina röster hörda. Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och man kan i stället hitta sätt att samverka, vilket ger bättre förutsättningar för såväl skydd av naturen som för en mer hållbar ekonomisk utveckling.

Projektet pågår fram till 2026 och finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten.

Här kan du läsa mer om projektet:

Ekosystembaserad havsförvaltning i praktiken

Regional ekosystembaserad havsförvaltning


Vad tycker du är viktigt?

I projektet vill vi samla alla som engagerar sig i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Vill du bli delaktig i arbetet?
Kontakta projektledare Niclas Åberg: 0303- 73 25 13

Vad har vi gjort hittills?

Inom projektet har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU Aqua) sammanställt en rapport med nuvarande kunskap om ekosystemet och mänskliga belastningar i 8+fjordar. Rapporten utgör ett steg i processen mot en ekosystembaserad havsförvaltning i 8+fjordarområdet och syftet är att den ska fungera som ett naturvetenskapligt underlag i den fortsatta pilotprocessen.

SLU:s rapport om nuvarande kunskap om ekosystemet och mänskliga belastningar i 8+fjordar

Under projektets gång har ett flertal stormöten och workshops med olika teman har hållits där vi har bjudit in alla intresserade att komma med tankar om vad som är viktigt att arbeta vidare med.

Presentationer, minnesanteckningar och sammanställning av idéer som kommit upp på mötena hittar du här:

Digitalt uppstartsmöte om havsmiljön i 8+fjordar, 3 mars 2022

Fortsättningsmöte och workshop i Stenungsund, 9 maj 2022

Digitalt storaktörsforum 8 juni 2022

Möten kring den marina miljön på Bohuskusten: I november 2022 arrangerade vi möten kring den marina miljön på Bohuskusten på tre olika orter: Kungälv, Myggenäs (Tjörn) och Henån (Orust). Syftet med mötena var att tillsammans titta på de värden som finns i kustområdet och hur de används.

Presentationer från möten kring den marina miljön på Bohuskusten, november 2022

Uppföljningsmöte kring den marina miljön: I mars 2023 bjöd vi in till ett möte där vi presenterade resultaten från tidigare mötens workshopar. Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet var också på plats och presenterade utdrag ur den färdigställda kunskapsöversikten över ekosystemet i 8+fjordar: ”Marina miljön i 8+fjordar – nuvarande kunskap om ekosystemet och de mänskliga belastningarna”.

Presentationer från uppföljningsmötet kring den marina miljön, 1 mars 2023

Presentation av kunskapsöversikten, 1 mars 2023

Tvärforum kring säl och skarv: Säl och skarv spelar en viktig roll i den ekosystembaserade havsförvaltningen. Därför bjöd 8+fjordar tillsammans med Pilot Södra Bottenhavet och Stockholms skärgård in till ett möte över regionsgränser för att stärka samarbetet och möjligheten att tillsammans jobba med förvaltningen. Mötet ägde rum digitalt den 17 april.

Presentationer från tvärforum kring säl och skarv, 17 april 2023