SÄL OCH SKARV

 

Knubbsäl och skarv är exempel på djur som äter fisk av många olika slag. Under senare år har dessa predatorer ökat markant i antal.

För att vi ska få veta mer om deras födosöksbeteenden och hur de påverkar fiskbestånden i området, har 8+fjordar sedan 2013 ett forskningssamarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi har kameror i fält som dokumenterar hur många sälar som finns i området och vi inventerar antalet häckande skarvar. Vi har också samlat in träckprover från säl och spybollar från skarv, för att kunna analysera deras födoval.  

Ett delprojekt om ”Säl och skarv i 8+fjordarområdet” påbörjades 2013 och avslutades 2017. Projektet var ett mindre omfattande pilotprojekt med syfte att ta reda på förutsättningarna för att förbättra kunskapen om säl och skarv. Projektet delfinansierades genom LONA-bidrag

Läs mer om projektet i slutrapporten:

Slutrapport om säl och skarv i 8+fjordarområdet 

Ett nytt forskningsprojekt är nu påbörjat för att undersöka hur säl och skarv återkoloniserar 8+fjordarområdet och hur detta påverkar fiskens återhämtning. För detta har vi beviljats stöd från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Leader Bohuskust och gränsbygd.

Lyssna på 8+fjordars podcast om säl och skarv i 8+fjordarområdet

Sedan de fiskefria områdena inrättades 2010 pågår en het debatt om hur sälar och skarvar påverkar de skyddade fiskbestånden i 8+fjordar. Vissa tycker att jakt på dessa predatorer är fiskens enda räddning. Andra tycker att naturen ska ha sin gång. Vad vet vi egentligen om dessa djur? I 8+fjordars podcast får du lära dig mer om sälars och skarvars liv i 8+fjordarområdet och en konflikt med gamla anor. Med Karl Lundström och Maria Ovegård från Sveriges Lantbruksuniversitet.

8+fjordars podcast om säl och skarv i 8+fjordarområdet