SKOLPROJEKTET INVASIVA ARTER


Om projektet

Invasiva arter är i dag ett av de största hoten mot jordens biologiska mångfald. Arterna tar sig ofta till svenska vatten genom fartygens barlastvatten och sprids sedan med strömmar till nya platser där de riskerar att tränga bort våra inhemska arter och störa ekosystemet.

På senare år har vi fått in nya arter som exempelvis blås- och penselkrabba. Men hur stor är deras utbredning och hur påverkar de havsmiljön? I skolprojektet invasiva arter hjälper elever och lärare forskarna att ta reda på det.

Projektet startade 2017 med syftet att utbilda lärare och elever kring problemet med främmande och invasiva arter i havet. Målet är att förbättra möjligheten till tidig upptäckt genom inrapportering. Tillsammans med forskare från Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium genomför vi fältdagar där skoleleverna får lära sig hur man känner igen de olika arterna och rapportera in dem till forskarna.

2020 fick projektet medel från Havs- och Vattenmyndigheten för att sprida konceptet till hela Sveriges kust och skolprojektet finns nu etablerat i 24 av Sveriges kustkommuner.

Projektet pågår mellan 2020 och 2023 och är ett samarbete mellan 8+fjordar, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium, Göteborgs universitet och Chalmers.

Det finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.Tidigare projekt

Skolprojektet ”Biogas från havet”

I detta projekt samarbetade vi med Havets framtidsverkstad och skolor från Stenungsund, Kungälv och Orust. Tillsammans väckte vi frågor om övergödningsproblematik, tillväxt av fintrådiga alger och kopplingen till brist på stor rovfisk. Ett elevexperiment gick ut på att samla in fintrådiga alger och röta dem med avloppsslam i minirötkammare för att få fram biogas. Intresserade lärare fick en introduktionsdag i juni. Från och med augusti arbetade elever från många olika årskurser på bred front med havsmiljöfrågor och havens ekosystem. Resultaten i form av posters, tittlådor, filmer och konstverk visades på en utställning på Molekylverksta´n i Stenungsund. Stort tack till alla engagerade lärare och alla kloka och nyfikna barn och ungdomar! Projektet gav mersmak och vidareutvecklas av Havets Framtidsverkstad under 2016.

Projektet pågick mellan januari och december 2015 och delfinansierades genom stöd från LONA.