ÖVERGÖDNING OCH MILJÖGIFTER

Fel ämnen på fel plats kan orsaka stora skador på ekosystemen. 8+fjordar har genom åren drivit och stöttar flera olika projekt som syftar till att minska problemen med övergödning och farliga kemikalier.

Reduktionsfiske i Grindsbyvattnet

Grindsbyvattnet och Assmunderödsvattnet på Orust har i många år haft stora problem med övergödning. Syftet med det här projektet är att minska dessa problem med hjälp av reduktionsfiske.

Reduktionsfiske är en metod för att minska närsaltsbelastningen på såväl hav som sötvatten. Det innebär att människan går in och agerar rovfisk genom att fiska upp större mängder av vitfiskar som mört, braxen och andra karpfiskar. Genom att ta upp en del av vitfisken ökar möjligheten för rovfiskar som gädda, gös och abborre att växa till och återigen utöva sitt inflytande som toppredatorer över sjöns ekologi. Detta bidrar förhoppningsvis till färre alger genom att mängden djurplankton ökar, vilket i sin tur minskar syrebristen i bottenvattnet.

Åtgärden har utförts i liknande sjöar i Sverige med goda och snabba resultat.

Fiskemetoderna varierar över året. Under kalla månader används landvad, mjärdar och trål, medan nät och ryssja används under vår och sommar. Den största delen av fisken som tas upp går till yrkesfiskarna och sportfiskarna för kräftbete respektive insjökräftfiske.

Drag med ryssja, juni 2020.

Projektet är ett samarbete mellan 8+fjordar, Vatten värt att värna och LEVA Orust. Det finansieras av LOVA (statliga stöd till lokala vattenvårdsprojekt) och pågår fram till 2023.

Här kan du läsa mer om projektet:
Miljöprojekt i Grindsbyvattnet (Orust kommuns hemsida)
Delrapport reduktionsfiske i Grindsby 2020-2022
Här dras tonvis med fisk upp – för att ge bättre vatten

Tidigare projekt

Avlopp i kretslopp

Avloppsvatten som inte renas bidrar bland annat till övergödning och syrebrist i havet. Under 2010 undersökte vi möjligheterna att ta tillvara växtnäringsämnen från enskilda avlopp, för användning i lokalt jordbruk. Kommunernas miljöhandläggare och många politiker deltog i flera möten och ett större seminarium.

Projektet genomfördes under 2010 och delfinansierades med stöd av LONA (lokala naturvårdssatsningen).

Här kan du läsa mer om projektet:
Rapporten om kretsloppsanpassning av små avlopp
Projekt näringsrik

Våtmarker och vattendragsvandringar

Våtmarker fungerar som naturliga fällor för övergödande näringsämnen och bromsar upp effekterna av ökade mängder regn. Under 2015 tog vi fram en kunskapssammanställning om våtmarker inom 8+fjordars kommuner. Vi tittade bland annat på var och när det hade anlagts våtmarker och i vilket syfte. Vi arrangerade också två vattendragsvandringar där vi tillsammans med markägare och andra intresserade tittade på hur vi kan återskapa en god miljö och minska utflödet av näringsämnen.

Projektet genomfördes under 2015 och finansierades med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om projektet:
Rapporten om kunskapsläget över våtmarker i 8+fjordarområdet

Vikarna fina med M/S Latrina

Sedan 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Reda under sommaren 2011 seglade M/S Latrina ut på en två veckor lång informationsturné längs västkusten för att informera om latrinvänlig tömning i hamnarna.

Initiativtagare var Orust kommun och 8+fjordars projektledare var också med på en del av resan.

Här kan du läsa mer om projektet:
M/S Latrina

Ren båtbotten, giftfria bottnar

TBT, koppar, zink och irgarol är exempel på ämnen som kan hittas i sediment i småbåtshamnar. Dessa har en gång varit effektiva tillsatser i båtbottenfärger, men är skadliga för snäckor, musslor, fiskar och alger. 8+fjordar har stöttat ett projekt om provtagning och sanering av förorenade bottensediment. Projektet initierades och genomfördes av miljöavdelningen på Stenungsunds kommun.

Under Västerhavsveckan 2013 och 2014 hjälpte 8+fjordar även till med att informera om miljövänliga båtspolplattor inom projektet Hav möter Land.

Du kan bidra till ett mer miljövänligt båtliv! Läs mer om hur på båtmiljö.se och stenungsund.se