ÖVERGÖDNING OCH MILJÖGIFTER

Fel ämnen på fel plats kan orsaka stora skador på ekosystemen. 8+fjordar driver och stöttar flera olika projekt som syftar till att minska problem med övergödning och farliga kemikalier.

Reduktionsfiske i Grindsbyvattnet

Det här projektets syfte är att råda bot på den övergödningsproblematik som finns väldokumenterad i Grindsbyvattnet och Assmunderödsvattnet på Orust. Reduktionsfiske är en metod för att minska närsaltsbelastningen på såväl hav som sötvatten. Det innebär att människan går in och agerar rovfisk genom att fiska upp större mängder mört, braxen och andra karpfiskar.

Genom att ta upp en del av vitfisken ökar möjligheten för andra fiskar att växa till, och rovfiskar som gädda, gös och abborre kan återigen utöva sitt inflytande som toppredatorer över sjöns ekologi. Detta bidrar förhoppningsvis till färre alger genom att mängden djurplankton ökar, vilket i sin tur minskar syrebristen i bottenvattnet. Åtgärden har utförts i liknande sjöar i Sverige med goda och snabba resultat.

Den största delen av den fisk som tas upp i detta projekt går till fiskmjölsproduktion i Ellös, en del kommer också att gå till yrkesfiskarna och sportfiskarna för kräftbete resp. insjökräftfiske.


 Grindsbyvattnet på Orust.  Foto: Katrin Nielsen

  • ”Reduktionsfiske i Grindsbyvattnet” är ett samarbete mellan 8+fjordar, Vatten värt att värna och LEVA Orust.
  • Projektet pågår från april 2020 fram till februari 2022 och finansieras av LOVA-bidrag (statliga stöd till lokala vattenvårdsprojekt)
  • Läs mer om projektet på Orust kommuns hemsida

Lyssna på 8+fjordars podcast om marin ekologi

Vilka miljöer finns under vattenytan kring Orust och Tjörn? Hur kan brist på stor rovfisk leda till att det blir mer fintrådiga alger? Hur blir det övergödning i havet och hur kan klimatförändringar påverka det marina livet? Vad kan vi göra för bevara goda miljöer?
Vi intervjuar Susanne Pihl Baden som är professor emerita i marin ekologi och har många års erfarenhet av arbete inom 8+fjordar och närområdet – lyssna och upptäck livet i havet nära dig!

8+fjordars podcast om marin ekologi

Tidigare projekt:

Avlopp i kretslopp

Avloppsvatten som inte renas bidrar bland annat till övergödning och syrebrist i havet. Under 2010 undersökte vi möjligheterna att ta tillvara växtnäringsämnen från enskilda avlopp, för användning i lokalt jordbruk. Kommunernas miljöhandläggare och många politiker deltog i flera möten och ett större seminarium. Idag är det Uddevalla kommun som driver på utvecklingen av praktiska och konkreta lösningar. Läs mer om det här i Projekt Näringsrik.

Våtmarker och vattendragsvandringar

Våtmarker fungerar som fällor för övergödande växtnäringsämnen och bromsar upp effekterna av ökade mängder regn. Under 2015 fick vi möjlighet att ta fram en kunskapssammanställning om våtmarker inom 8+fjordars kommuner. Bland annat var och när har det anlagts våtmarker fram till i dag samt i vilket syfte. Under våren  arrangerade vi också två mycket populära vattendragsvandringar. Där tittade vi tillsammans med markägare och andra intresserade  på hur vi kan återskapa en god miljö och minska utflödet av näringsämnen. Här kan du se en film från vattendragsvandringen längs Hagaån på Orust.

Vikarna fina med M/S Latrina

Från 1 april 2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Redan under sommaren 2011 seglade M/S Latrina runt längs västkusten och tömde båtlatriner. Samtidigt fick båtfolket lära sig mer om varför latrinen inte ska tömmas rakt ut i havet. I gengäld kunde Latrinas besättning få reda på varför det upplevs som så besvärligt att sugtömma båtarna i hamn. Allt för att förenkla för miljövänlig latrintömning i hamnarna. Initiativtagare var Orust kommuns miljösamordnare Ulrika Marklund. 8+fjordars projektledare Niclas Åberg var också med på en del av resan.

Ren båtbotten, giftfria bottnar

 TBT, koppar, zink och irgarol är exempel på ämnen som kan hittas i sediment i småbåtshamnar. Dessa har en gång varit effektiva tillsatser i båtbottenfärger, men är skadliga för snäckor, musslor, fiskar och alger. 8+fjordar har stöttat ett projekt om provtagning och sanering av förorenade bottensediment. Projektet initierades och genomfördes av Per-Olof Samuelsson från Miljö- och hälsoskyddsenheten i Stenungsunds kommun, i samarbete med Anna Zeffer från samma avdelning. Inom Hav möter Land samt under Västerhavsveckan 2013 och 2014 har 8+fjordar även hjälpt till  att informera om miljövänliga båtspolplattor. 

 *Projekt Hav möter Land samlar 26 organisationer i Sverige, Norge och Danmark. 8+fjordar är en av dessa. Vi samarbetar om klimatfrågor, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak.